Detajimi i buxhetit per vitin 2021

Detajimi i buxhetit 2019

 

Realizimi i buxhetit 6 mujori i pare i 2020-ës