Vendimi Nr 48 “Për miratimin e tavaneve buxhetore të shpënzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2019-2021 ”.
Vendimi Nr 49 “Për një ndryshim të VKB nr 88 datë 26.12.2017 për përjashtimin nga detyrimi i pagesës së taksave dhe tarifave vendore per vitin 2018”
Vendimi Nr 62 “Miratim vendimi për dhënien Ndihmës Ekonomike për muajin Gusht 2018”.
Vendimi Nr 63 “Miratim vendimi mbi përdorimin e fondit te kushtezuar per bllok ndihmen ekonomike deri ne 6% për muajin Korrik 2018”
Vendimi Nr 64 “Miratim vendimi per dhenien e pageses se aftesise se kufizuar dhe invalideve te punes per muajin Gusht 2018”.
Vendimi Nr 65 “Miratim vendimi për një ndryshim ne VKB Nr 62 Datë 25.07.2017 per miratimin e linjave rrethqytetese”
Vendimi Nr 66 “Miratim vendimi per një ndryshim ne VKB nr 88 date 26.12.2017 per taksat dhe tarifat vendore per vitin 2018”
Vendimi Nr 67 “Miratim vendimi për njohjen dhe përballimin e shpenzimeve për ekipin e grupmoshave 19 vjec”
Vendimi Nr 68 “Miratim vendimi për një rishpërndarje të fondeve”
Vendimi Nr 69 “Miratim vendimi për dorëheqjen dhe mbarimin e mandatit të këshilltares znj. Ermira Rusi”
Vendimi Nr 72 “Për emërimin e shkollës fillore në Dobranj”
Vendimi Nr 73 “Për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi 6% për muajin Korrik 2020”
Vendimi Nr 74 “Për amendimin e nenit 156, pika 6 e Rregullores së Funksionimit të Këshillit Bashkiak”.
Vendimi Nr 75 “Për amendimin e nenit 12, pika 1 e Rregullores së Funksionimit të Këshillit Bashkiak”.
Vendimi Nr 76 “Për përdorimin e fondit rezervë për marrjen e masave paraprake të krijuara në kushtet e epidemisë COVID-19”.
Vendimi Nr 84: “Miratimi i Ndihmës Ekonomike, me fond nga të ardhurat e Bashkisë, Fondi 6 të fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike dhe energjinë për muajin SHTATOR 2020”.
Vendimi Nr 85: “Për Strehimin Social “ (Subvencionim Qiraje ) nga Buxheti i Shtetit
Vendimi Nr 86: “Për kalimin e tokës nga posedim në pronësi të familjes bujqësore sipas çertifikatë së faktit 01.08.1991 paraqitur nga z. Nezhdet refat Karameta, në fshatin Miras”.
Vendimi Nr 87: “Mbi miratimin e ndihmës financiare familjes në nevojë për përballimin e shpenzimeve të varrimit nga fondi rezervë i Bashkisë”.
Vendimi Nr 88: “Për rishpërndarjen e fondeve buxhetore”.
Vendimi Nr 89: “Për kalimin e procedurës së Mirëmbajtjes me Performancë të Rrugëve me Sipërmarrje Private”.
Vendimi Nr 90: “Miratimi i Ndihmës Ekonomike, me fond nga të ardhurat e Bashkisë, Fondi 6 të fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike dhe energjinë për muajin Tetor 2020”.
Vendimi Nr 91: “Për miratimin e linjave të transportit të punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit”.
Vendimi Nr 92: “Për kalimin në pronësi të trojeve të dhëna për qëllime ndërtimi nga bashkitë, ish komunat dhe ish këshillat e rretheve pas datës 10.08.1991 deri në hyrjen në fuqi të ligjit 2420”.
Vendimi Nr 93: “Miratimi i Ndihmës Ekonomike, me fond nga të ardhurat e Bashkisë, Fondi 6% të fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike dhe energjinë për muajin Nëntor 2020”.
Vendimi Nr 94: “Për miratimin e taksave dhe tarifave të Bashkisë Devoll për vitin 2021”.
Vendimi Nr 95: “Për zgjedhjen si agjent tatimor”.
Vendimi Nr 96: “Për nivelin e pagave të Bashkisë Devoll për vitin 2021”.
Vendimi Nr 97: “Për kuotat financire të ushqimit në menca e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike”.
Vendimi Nr 98: “Për strehimin social”.
Vendimi Nr 99: “Mbi normën e harxhimit të druve të zjarrit”.
Vendimi Nr 100: “Për miratimin e pagesës së qirasë sipas vlerës së tregut të lirë, për familjet e evakuara nga banesat e tyre të klasifikuara të pabanueshme, për shkak të tërmetit të dt. 01/06/2019 dhe të dt. 01/11/2019”.
Vendimi Nr 101: “Për prioritetet e Bashkisë Devoll për vitin 2021”.
Vendimi Nr 42: “Për miratimin e listës që do të trajtohen me subvencionim qiraje”.
Vendimi Nr 43: “Për miratimin e ndihmës ekonomike me fond nga fondi 6% të fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike dhe fondet e buxhetit vendor për muajin Prill 2021”.
Vendimi Nr 44: “Për miratimin e shtesës në inventarin e pronave të paluajtshme shtetërore që kërkohet të kalohen në pronësi të Bashkisë Devoll të disa pronave në zonën kadastrale 3129 fshati Qytezë”.
Vendimi Nr 45: “Për miratimin e një korrigjimi material në vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 97 datë 21.12.2020 “Për miratimin e kuotave financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar ne institucionet arsimore publike”.
Vendimi Nr 46: “Për korrigjim material ne V.K.B nr. 23, datë 15.03.2021 për miratimin e listës të personave përfitues nga Programi Social i Strehimit”.
Vendimi Nr 47: “Për një shpërndarje të fondeve buxhetore”.
Vendimi Nr 48: “Për miratimin e shtesës në inventarin e pronave të paluajtshme shtetërore që kërkohet të kalohen në pronësi të Bashkisë Devoll të disa pronave në zonën kadastrale 1202”.