Vendimi Nr 35 “Për propozimin per dhenien e ndihmes ekonomike per muajin Maj 2018 ”.
Vendimi Nr 36 “Për dhënien e ndihmes ekonomike nga fondi 6% per muajin prill 2018”.
Vendimi Nr 37 “ Për miratimin e kerkeses dhe dokumentacionit tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per familjen e bashkim Shuaipit ”.
Vendimi Nr 39 “Për miratimin e distancave, percaktimin e vendit si dhe te tarifave per fermeret bleterites jorezident ne Bashkine Kolonje”.
Vendimi Nr 40 “Për nje ndryshim ne ne VKB 16 Date 30.02.2018 per distancat e transportit te nxenesve dhe mesuesve”.
Vendimi Nr 41 “Për miratimin e energjise elektrike per familjet e ndihmes ekonomikeqe jane zgjedhur nga sistemi i ndihmes ekonomike per muajin prill 2018 dhe kane kontrate ne emer te kryefamiljarit”.
Vendimi Nr 67 “Për privatizimin e banesave shtetërorë të paprivatizuara, Bashkia Kolonjë”.
Vendimi Nr 69 “Për dhënien e titullit të nderit Z. Muhamet Malo”.
Vendimi Nr 105: “Për anullimin e VKB Nw 64 Datë 30.06.2020 për miratimin e shpenzimeve për parandalimin dhe minimizimin e virusit COVID-19 në të gjithë territorin e bashkisë Kolonjë e në veçanti në institucionet arsimore ”.
Vendimi Nr 106: “Për dhënien e titullit të nderit znj. Vasilika Tasi Sotiri (Tito Sterjoniko), pas vdekjes”.
Vendimi Nr 107: “Për dhënien e titullit të nderit z. Koco Jani Sotiri (pas vdekjes)”.
Vendimi Nr 108: “Pwr miratimin e dhënies së ndihmës ekonomike familjeve që janë larguar nga sistemi i pikëzimit për muajin Korrik 2020 nga fondi 6%”.
Vendimi Nr 109: “Për autorizimin e kryetarit të Bashkisë Kolonjë ose të autorizuarit ligjor të tij, për lidhje kontrate para noterit për shitjen e truallit të objektit”.
Vendimi Nr 110: “Për autorizimin e kryetarit të Bashkisë Kolonjë ose të autorizuarit ligjor të tij për lidhje kontrate para noterit për shitjen e truallit të objektit”.
Vendimi Nr 111: “Për autorizimin e kryetarit të Bashkisë Kolonjë ose të autorizuarit ligjor të tij për lidhje kontrate para noterit për shitjen e truallit të objektit”.
Vendimi Nr 112: “Për autorizimin e kryetarit të Bashkisë Kolonjë ose të autorizuarit ligjor të tij për lidhje kontrate para noterit për shitjen e truallit të objektit”.
Vendimi Nr 113: “Për autorizimin e kryetarit të Bashkisë Kolonjë ose të autorizuarit ligjor të tij për lidhje kontrate para noterit për shitjen e truallit të objektit”.
Vendimi Nr 114: “Për miratimin e bonusit të strehimit familjes së pastrehë që jeton me qera”.
Vendimi Nr 115: “Për përfundimin e procedurës së privatizimit të banesave që kanë qënë subjekti ligjit 7652 datë 23.12.1992 dhe ligjit 9321 per privatizimin e banesave dhe objekteve të kthyera në banesa, të ndërtuara me fondet e shoqërive dhe ndërmarrjeve shtetërore”.
Vendimi Nr 116: “Për miratimin në parim të dhënies me qera të truallit me siperfaqe 1213 m2 me nr 8/73 pasurie ZK 1594 në zonën e ish repartit ushtarak Ersekë Kolonjë”.
Vendimi Nr 117: “Për miratimin e tokave bujqësore që do te jepen me qera nga bashkia Kolonjë”.
Vendimi Nr 118: “Për prishjen e objekteve me rrezikshmëri shoqërore ”.
Vendimi Nr 119: “Për autorizimin e kryetarit të bashkisë Kolonjë ose të autorizuarit ntë tij ligjor për lidhje kontrate para noterit për shitjen e truallit të objektit”.
Vendimi Nr 120: “Për shpronësimin me interes publik”.
Vendimi Nr 121: “Për transmnetimin e mbledhjeve të hapura të Këshillit Bashkiak ”.
Vendimi Nr 122: “Për miratimin e propozimit për shqyrtimin dhe miratimin paraprak të disa parcelave të fondit pyjor për dhënie ne përdorim”.
Vendimi Nr 123: “Për miratimin e buxhetit shtesë të bashkisë Kolonjë”.
Vendimi Nr 131: “Për miratimin e ndihmës ekonomike familjeve që janë larguar nga sistemi i pikëzimit për muajin Qershor 2020, që nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme nga fondi i kushtëzuar për bllok ndihmën deri në 6%”.
Vendimi Nr 132: “Për miratimin e bonusit të strehimit familjes së pastrehë që jeton me qira”.
Vendimi Nr 133: “Për miratimin e planit të zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë në bashkinë Kolonjë”.
Vendimi Nr 134: “Për miratimin e kalimit në pronësi të bashkisë Kolonjë të pasurisë së paluatjeshme shtetërore”.
Vendimi Nr 135: “Për një ndryshim në pikën 1, gërma “b” të vkb nr. 64, dt. 11/09/2019 të këshillit të bashkisë kolonjë për miratimin e kërkesës së bashkisë kolonjë sëbashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjen e z. hiqmet azbi kasëmi, banesa e të cilit u prek nga tërmeti i dt. 01/06/2020, si dhe të pikës 2 të vkb nr. 63, dt. 16/08/2019 lidhur me rikonstruksionin e banesave të prekura nga tërmeti”.
Vendimi Nr 136: “Për futjen në listën e inventarit të pasurive të paluajtshme të bashkisë Kolonjë”.
Vendimi Nr 137: “Për përfundimin e procedurave të banesave dhe objekteve të kthyera në fond banesë me vendim të organeve të qeverisjes vendore dhe të shtetit ku janë sistemuar me strehim, banorë të pajisur me autorizim nga organet kompetente”.
Vendimi Nr 138: “Për dhënie dakortësie për fillimin e procedurave për privatizim”.
Vendimi Nr 139: “Mbi propozimin për shqyrtim dhe miratim paraprak nga Këshilli Bashkisë Kolonjë të disa parcelave të fondit pyjor dhe dhënie në përdorim”.
Vendimi Nr 140: “Për miratimin e bonusit të strehimit familjes së pastrehë që jeton me qira”.
Vendimi Nr 141: “Për rishpërndarjen e fondeve buxhetore në vendimin nr.114 dt. 24.12.2019 – për miratimin e buxhetit të bashkisë Kolonjë për vitin 2020 dhe vendimin nr.15 dt. 27.02.2020 – për miratimin e buxhetit shtesë të bashkisë Kolonjë për vitin 2020”.
Vendimi Nr 142: “Për miratimin e projekt propozimit PNUD”.
Vendimi Nr 143: “Për miratimin paraprak dhe dhënie me qira të pasurisë të paluajteshme shtetërore”.
Vendimi Nr 144: “Për miratimin e ndihmës ekonomike familjeve që janë larguar nga sistemi i pikëzimit për muajin Tetor 2020, që nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën deri në 6%”.
Vendimi Nr 145: “Për dhënien e titullit të nderit z. Muharrem Isuf Shehu (pas vdekjes)”.
Vendimi Nr 146: “Për miratimin e strategjisë vendore të zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë natyrore të bashkisë Kolonjë”.
Vendimi Nr 147: “Për anulimin tërësor të vendimit të këshillit të bashkisë Kolonjë nr.80 dt. 30.06.2020 për miratim paraprak dhe dhënies me qira të pasurisë së paluajtshme shtetërore”.
Vendimi Nr 148: “Për miratimin e planit të mbarëshrimit të pyjeve bashkiak pjesë e ekonomisë pyjore Orgockë të financuar nga bashkia Kolonjë”.
Vendimi Nr 149: “Për miratimin e bonusit të strehimit familjeve të pastreha që jetojnë me qira”.
Vendimi Nr 150: “Për anulimin tërësor të vendimit të këshillit të bashkisë Kolonjë nr.83 dt. 30.06.2020 për miratimin paraprak dhe dhënie me qira të pasurisë së paluajtshme shtetërore”.
Vendimi Nr 151: “Për miratimin për dhënie me qira të pasurisë së paluajtshme shtetërore”.
Vendimi Nr 152: “Miratimi i sipërfaqeve të tokave bujqësore që do të jepen me qira nga bashkia Kolonjë”.
Vendimi Nr 153: “Për dhënien e dakortësisë për vijimin e procedurave të heqjes nga fondi pyjor/kullosor publik për ndërtimin e HEC Skorovotati nga shoqeria Nevrit sh.p.k.”.
Vendimi Nr 154: “Për miratimin e paketës fiskale 2021 të bashkisë Kolonjë”.
Vendimi Nr 155: “Për shpërblimin e punonjësve të bashkisë Kolonjë për vitin 2020”.
Vendimi Nr 156: “Për subvencionimin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për agrobisnes”.
Vendimi Nr 157: “Për përfundimin e procedurave të privatizimit të pasurisë nr. 8/74/4”.
Vendimi Nr 158: “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në bashkinë Kolonjë për vitin 2021”.
Vendimi Nr 159: “Për miratimin e ndihmës ekonomike familjeve që janë larguar nga sistemi i pikëzimit për muajin Nëntor 2020, që nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën deri në 6%”.
Vendimi Nr 160: “Për miratimin e bonusit të strehimit familjeve të pastreha që jetojnë me qira”.
Vendimi Nr 161: “Për miratimin e kalendarit për programin buxhetor afatmesem 2020-2024 dhe buxhetin vjetor 2022”.
Vendimi Nr 162: “Për shqyrtimin dhe akordimin e bursave për nxënësit konviktorë për vitin shkollor 2020-2021”.
Vendimi Nr 163: “Për miratimin bursë motivimi studentëve të bashkisë Kolonjë që përfunduan gjimnazhin me rezultate shumë të mira nga fondete veta të bashkisë”.
Vendimi Nr 164: “Për miratimin bursë studentit jetim të bashkisë Kolonjë që studion në vitin e parë në institucione të arsimit të lartë nga fondet e veta të bashkisë”.
Vendimi Nr 165: “Për miratimin dhe akordimin e bursës për nxënësen jetime e cila ndjek arsimin parauniversitar në shkollën e mësme të Bashkuar Mustafa Jashari, Mollas për vitin shkollor 2020-2021”.
Vendimi Nr 166: “Për shtyrjen e kamatë vonesave për pagesën e kësteve dhe detyrimeve vendore për subjektet juridike, fizike dhe individë në territorin e bashkisë Kolonjë”.
Vendimi Nr 167: “Për miratim pagë shpërblim këshilltarëve”.
Vendimi Nr 168: “Për miratim pagë shpërblim kryetarëve të fshatrave”.
Vendimi Nr 169: “Për vendosjen e shtatores së Sali Butkës”.
Vendimi Nr 170: “Për vendosjen e mozaikut “Masakra e Borovës””.
Vendimi Nr 171: “Për miratimin e buxhetit të bashkisë Kolonjë për vitin 2021”.
Vendimi Nr 172: “Mbi miratimin e numurit të përgjithshëmm të punonjësve të bashkisë Kolonjë dhe ndërmarrjeve të varrësisë si dhe nivelit të pagave për vitin 2021”.
Vendimi Nr 173: “Për autorizimin e kryetarit të bashkisë Kolonjë ose të autorizuarit ligjor të tij për lidhje kontrate para noterit për shitjen e trualit të objektit”.
Vendimi Nr 174: “Për autorizimin e kryetarit të bashkisë Kolonjë ose të autorizuarit ligjor të tij për lidhje kontrate para noterit për shitjen e trualit të objektit”.
Vendimi Nr 175: “Për emërtimin e rrugëve të fshatrave në territorin e bashkisë Kolonjë”.
Vendimi Nr 176:“Për miratimin e projekt buxhetit afat mesëm 20220-2023 të bashkisë Kolonjë”.
Vendimi Nr 177: “Për një shtesë dhe ndryshim në VKB nr. 65, dt. 11/09/2019 “Për ngritjen e komisioneve të përherëshme të Këshillit të Bashkisë Kolonjë”.
Vendimi Nr 55: “Për miratimin e ndihmës ekonomike familjeve që janë larguar nga sistemi i pikëzimit për muajin Prill 2021, që nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme nga fondi i kushtëzuar për bllok ndihmën deri në 6%”.
Vendimi Nr 56: “Për miratimin e grupeve vullnetare si pjesë e shërbimit vullnetar të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi”.
Vendimi Nr 57: “Për miratimin e vendosjes së një varri simbol në varrezat e dëshmorëve të qytetit Ersekë për dëshmorin Izet Hysen Shahu”.
Vendimi Nr 58: “Për krijimin e servitutit për vendosjen e gypave, kabllove e telave në funksion të ndërtimit të fabrikës së uijit”.
Vendimi Nr 60: “Për autorizimin e kryetarit të bashkisë Kolonjë ose të autorizuarit ligjor të tijpër lidhje kontrate para noterit për shitjen e truallit të objektit”.
Vendimi Nr 61: “Për autorizimin e kryetarit të Bashkisë Kolonjëose të autorizuarit ligjor të tij për lidhje kontrate para noterit për shitjen e truallit të objektit”.
Vendimi Nr 62: “Për autorizimin e kryetarit te Bashkisë Kolonjë ose të autorizuarit ligjor të tij për lidhje kontrate para noterit për shitjen e truallit të objektit”.
Vendimi Nr 63: “Për miratimin e pagesës për anëtarët e këshillit aristiko-kulturor”.