Vendimi Nr 88: “Për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi 6% dhe 3%”.
Vendimi Nr 89: “Për një shtesë në vendimin nr. 160 datë 25.11.2019 për nivelin e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2020”.
Vendimi Nr 90: “Për miratimin e planit të të ardhurave dhe shpenzimeve për aktivitetin “Shpirti i ballkanit” financuar nga fondi i ballkanit perëndimor”.
Vendimi Nr 91: “Për fillimin e procedurave të dhënies me qera të truallit me sipërfaqe 205 m2, pjesë e pasurisë nr. 2/353 ZK 8563 për qëllime biznesi”.
Vendimi Nr 92: “Për fillimin e procedurave të dhënies me qera të truallit me sipërfaqe 7124 m2, pjesë e pasurisë Nr 4/182, vol 42, fq. 128 ZK 8564 sipas gentplanit bashëngjitur”.
Vendimi Nr 93: “Për fillimin e procedurave të konkurimit për përzgjedhjen e partnerit për bashkëpunim financiar dhe bashkëmenaxhimin e qendrës sportive Korcë SH.A”.
Vendimi Nr 94: “Për fillimin e procedurave të dhënies më qera të fondit pyjor me sipërfaqe 51 ha, ndoshur në ekonominë Zëmblak-Qarr, në pronësi të bashkisë Korcë, për veprimtarinë e mbarështrimit të florës së egër dhë kultivimit të bimëve të ndryshme”.
Vendimi Nr 107: “Pë miratimin e rendit të ditës të mbledhjes së dt. 01/10/2020 të Këshillit të Bashkisë Korcë”.
Vendimi Nr 108: “Mbi miratimin e sistemit të pikëzimit për përzgjedhjen e përfituesve të programit “Banesa Sociale me qira”.
Vendimi Nr 109: “Për miratimin e fondit për kryerjen e investimeve për banjën publike dhe katedralen e gjetheve në lulishten Vangjush Mio”.
Vendimi Nr 110: “Për miratimin e vendosjes së bustit të Papa Llambro Ballamaci-t në qytetin e Korcës”.
Vendimi Nr 111: “Për disa ndryshime në VKB nr. 10 dt. 30.01.2020 për miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil për institucionin e bashkisë Korcë për vitin 2020”.
Vendimi Nr 112: “Për fillimin e procedurave të konkursit për përzgjedhjen e partnerit për bashkëfinancimin dhe bashkëmenaxltimin e veprimtarisë në hapësirën e teknologjisë komunikimit trajnimit dhe start-up në fushën e TIK”.
Vendimi Nr 113: “Për fillimin e procedurave për transferimin në pronësi të bashkisë Korcë të një pjesë të pasurisë nr.35/3 vol.5 fq.94 zk 1446 me sipërfaqe 1812 m2 truall + 351.5 m2 ndërtese, në “Ish batalioni artileri tokësore” Dardhë, Korce nga Ministria e Mbrojtjes, pronare e kësaj pasurie”.
Vendimi Nr 114: “Për ndryshimin e vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 92 dt. 27.08.2020 për fillimin e procedurave të dhënies me qira të truallit me sipërfaqe 7124 m2, pjesë e pasurisë nr.4/182 vol.42 fq:128 zk 8564 sipas genplanit bashkëlidhur”.
Vendimi Nr 115: “Për miratimin e rregullores së Këshillit Bashkiak për marrëdhëniet e Këshillit Bashkiak Korcë me publikun dhe mediat (konsultimve)”.
Vendimi Nr 116: “Për miratimin e rregullores së Këshillit Bashkiak për paraqitjen dhe shqyrtimin e ankesave, vërejtjeve, kërkesave, peticioneve dhe iniciativave qytetare”.
Vendimi Nr 117: “Për miratimin e rregullores së Këshillit Bashkiak “kodi i sjelljes dhe i parandalimit të konfliktit të interesave të këshilltarit bashkiak për miratimin e rregullores së Këshillit Bashkiak “kodi i sjelljes dhe i parandalimit të konfliktit të interesave të Këshilltarit Bashkiak”.
Vendimi Nr 118: “Për miratimin e rregullores së Këshlllit Bashkiak “për ngritjen, funksionimin dhe ndërveprimin e strukturave komunitare në bashki””.
Vendimi Nr 119: “Për miratimin e planit të aktiviteteve të Këshillit të Bashkisë Korcë për vitin 2021”.
Vendimi Nr 120: “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga 6% e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike, 3% nga fondet e buxhetit vendor, për periudhën 01 – 30.09.2020”.
Vendimi Nr 121: “Për miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi i strehimit social “subvencionimi i interesave të kredisë”.
Vendimi Nr 122: “Për dhënien e ndihmës financiare z. Arben Xhambazi për dëmet e shkaktuara nga rënia e zjarrit në banesen e tij”.
Vendimi Nr 123: “Për dhënien e ndihmës financiare z. Haxhi Dalip Rapi për dëmet e shkaktuara nga rënia e zjarrit në banesën e tij”.
Vendimi Nr 124: “Për miratimin e grand-it për realizimin e projektit “Askush të mos Mbetet Pas” midis bashkisë Korcë dhe programit të kombeve të bashkuara për zhvillim (UNDP)”.
Vendimi Nr 125: “Për disa ndryshime në VKB nr. 173 dt. 26.12.2019 “mbi miratimin e buxhetit vjetor 2020 të bashkisë Korcë””.
Vendimi Nr 126: “Për miratimin e shtesës së fondit për shpenzime për paga dhe sigurime shoqerore për shtëpinë e foshnjës për vitin 2020”.
Vendimi Nr 127: “Për miratimin e uljes së planit të të ardhurave dhe shpenzimeve ne buxhetin e vitit 2020”.
Vendimi Nr 128: “Për disa shtesa ne VKB nr. 28, dt. 28.02.2019” për përcaktimin e prioriteteve të investimeve për vitet 2020 – 2022″”.
Vendimi Nr 133: “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga 6% e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike, 3% nga fondet e buxhetit vendor, për periudhën 1 – 31.10.2020”.
Vendimi Nr 134: “Për financimin e organizatës TID Korcë në shumën 1,300,000 lekë”.
Vendimi Nr 135: “Për fillimin e procedurave për transferimin në pronësi të bashkisë Korcë të pasurisë nr. 719 tokë e pafrytshme me sipërfaqe 292 000 m2, në fshatin Dersnik, Korcë, sipas planvendosjes bashkangjitur”.
Vendimi nr 138: “Për një shtesë në vendimin nr. 39, dt. 21.04.2020 “Për krijimin e disa lehtesive fiskale ndaj biznesit në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit Covid-19″”.
Vendimi Nr 139: “Për nivelin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre në bashkinë e Korcës si dhe penalitetet për shkeljet apo kundërvajtjet administrative për vitin 2021”.
Vendimi Nr 140: “Për miratimin e kalendarit të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe të buxhetit vjetor 2022 bashkia Korcë”.
Vendimi Nr 141: “Për kalim në privatizim të banesës shtetërore apartament në të cilën banon familja e znj. Shkendije Beqir”.
Vendimi Nr 142: “Për disa shtesa në VKB nr. 28 dt. 28.02.2019 “Për përcaktimin e prioriteteve të investimeve për vitet 2020 – 2022 dhe në VKB nr. 128 për disa shtesa në VKB nr. 28, dt. 29.10.2020”.
Vendimi Nr 143: “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga 6% e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike dhe 3% nga fondi buxhetit vendor, përiudhën 01 – 30/11/2020”.

Vendimi Nr 39: “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga6% e fondit të kushtëzuar per bllok- ndihmen ekonomike, dhe 3% nga fondet e buxhetit vendor për periudhën 1-30 Prill 2021”.
Vendimi Nr 40: “Për miratimin e subvencionimit te qerasë për familjet e pasreha”.
Vendimi Nr 41: “Për fillimin e procedurave të dhënies me qira të truallit me sipërfaqe 240m2, pjesë e pasurisë nr. 43/17 ZK 2063, për qëllime biznesi”.
Vendimi Nr 42: “Për miratimin e marreveshjes të nënshkruar midis Bashkisë Korcë dhe zhvilluesit privat, subjektit Shoqëria “Bigtam Shpk”, “Dhënie trualli për ndërtim”, sipas procedurës të përcaktuar ne VKB nr. 33, datë 25.03.2021, “Për përcaktimin e procedurës për negocimin me zhvilluesit privatë që shprehin interes të bashkëpunojnë me Bashkinë Korce”, nepermjet marrëveshjes për pronat në pronësi të saj.
Vendimi Nr 43: “Për zbritjen nga vlera e privatizimit të pagesave të kryera për qiranë si dhe për miratimin e përqindjes se normës të interesit të pagesës me këste”.
Vendimi Nr 45: “Raport i konsoliduar për veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit te Bashkisë Korcë për vitin 2020”.

Vendimi Nr 50: “Për miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi social i stehimit, “Subvencionim i interesave të kredisë”.
Vendimi Nr 51: “Për rishpërndarjen e banesave sociale me qira”.
Vendimi Nr 52: “Për një shtesë në vendimin e Këshillit të Bashkisë Korce nr. 111, datë 03.08.2019, “Mbi zonat e parkimit me pagesë në rrugë”.
Vendimi Nr 53: “ Për një ndryshim në VKB nr. 147, datë 28.12.2020 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor 2021 të Bashkisë Korce”.
Vendimi Nr 54: “Për përcaktimin e masës së ndihmës financiare Z. Abib Abdulla Durosë cilit i është dëmtuar banesa nga rënia e zjarrit”
Vendimi Nr 55: “Për miratimin e fondit për blerje pajisje Qëndrën e Zhvilimit Rezidencial”.
Vendimi Nr 56: “Për ndryshimin e vendimit nr. 54, datë 28.05.2020 për dhurimin e apartamentit në pronësi të Bashkisë Korce Në favor të familjarëve te Znj. Diastela Steneci, viktimë e tërmetit të datës 26.11.2019.
Vendimi Nr 57: “Për kalimin e pronësisë së truallit prej 150m2 të dhënë për ndërtimin e objektit të pastrimit kimik, Lgj. 3, Rr. “Kico Drenova”, në favor të Z. Ridvan Beko për efekt rregjistrimi në rregjistrin e pasurive të paluajtshme”.
Vendimi Nr 58: “Për kalimin në privatizim të Banesës shtetërore, apartament në të cilën banon familja e Znj. Aksinja Telka”.
Vendimi Nr 59: “Për miratimin e fondit për realizimin e projektit “Qëndra e Shërbimeve mbeshtetëse për fëmijën dhe familjen me bazë komunitare” ne bashkinë Korce të financuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”.
Vendimi Nr 60: “Për disa ndryshime në VKB nr. 147, datë 28.12.2020 “Për miratimin e buxhetit vjetor 2021 të Bashkisë Korce”
Vendimi Nr 61: “Për dhënie ndihmë financiare për familjen e Ezel Bajraktarit”.