Njoftim për legalizimin e dokumentave

By |June 22nd, 2018|

Prefekti i Qarkut Korçë njofton të gjithë qytetarët e Qarkut Korçë se legalizimi i çertifikatave dhe dokumentave të tjera zyrtare të lëshuara nga Njësitë e Vetqeverisjes Vendore (Bashkitë dhe Njësitë Administrative) realizohet nëpërmjet shërbimit postar.

1- Posta Shqiptare
2- Subjekti “Argjir Gjata”
3- Subjekti “Albania Courier”
Afati i kryerjes së shërbimitështë 24-orë për bashkitë dhe deri në 48 orë […]