Vendimi Nr 31 “Mbi miratimin e aplikimit të projektit “Një oaz turistik në Zaroshkë””.
Vendimi Nr 32 “Miratimi i pagesës së aftësisë së kufizuar dhe invalidëve të punës për muajin Maj 2018”
Vendimi Nr 33 “miratimi i përdorimit të fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin Prill 2018”
Vendimi Nr 34 “Miratim vendimi për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për përfituesit e ndihmës ekonomike për muajin prill 2018.””
Vendimi Nr 35 “Miratim për dhënien e mandatit të këshilltares Znj Vasilika Stefan Simonofski”
Vendimi Nr 36 “Miratim për dhënien e mandatit të këshillatres Znj Valbona Gaqo Sotirovski”
Vendimi Nr 37 “Miratim vendimi për nivelin e taksës të pasurisë së paluajtshme- taksa e ndërtesës”
Vendimi Nr 38 “Miratim vendimi për transferim fondi me objekt “Asfaltim rrugë fshati Dollna Gorica””
Vendimi Nr 39 “Miratim vendimi për transferim fondi me objekt “Blerje paisje elektrike””
Vendimi Nr 65 “Miratim vendimi per dhenien e pageses se aftesise se kufizuar dhe invalideve te punes per muajin Shtator 2018”.
Vendimi Nr 66 “Miratim vendimi mbi përdorimin e fondit te kushtezuar per bllok ndihmen ekonomike deri ne 6% për muajin Gusht 2018”
Vendimi Nr 67 “Miratim vendimi për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për muajin Gusht 2018”
Vendimi Nr 69 “Miratim vendimi për listën përfundimtare për transferimin e pronave të paluajtshme në juridiksionin e Bahskisë Pustec”
Vendimi Nr 70 “Miratimin e listës shtesë të pronave të bashkisë Pustec që nuk janë futur në listën e inventarit të miratuar me VKM 103 datë 03.02.2018”
Vendimi Nr 71 “Miratim vendimi për plotësimin me AMTP për familjen e Stilian Risto Andoni”
Vendimi Nr 72 “Miratim vendimi për funksionin e punonjësit për kujdesin dhe mirëmbajtjen e rrugëve rurale”
Vendimi Nr 41: “Për miratimin e fondit 6% për NE ”.
Vendimi Nr 42: “Për miratimin vendimi per ndryshime ne VKB nr 104 date 24.12.2019”.
Vendimi Nr 43: “Për pagesën e tvsh për projektin SMART-CULTURE dhe financimi nga bashkia”.
Vendimi Nr 44: “Për krijimin e dy vendeve për grumbullimin dhe groposjen e kadavrave te kafshëve ”.
Vendimi Nr 45: “Transferim fondi me objekt “Aktiviteti i Verës Kulturore në Prespë”.
Vendimi Nr 46: “Për disa ndryshime në buxhet, shtesë granti te fondi rezervë”.
Vendimi Nr 47: “Për ngritjen e një përmendoreje në nder të të rënëve të luftës fshati Tuminec/Kallamas”.
Vendimi Nr 48: “Mbi caktimin e vendeve të grumbullimit e depozitimit të përkohshëm të mbetjeve inerte”.
Vendimi Nr 59: “Miratimi i vendimit për dhënien e një “Certifikatë mirenjohje” Kryetarit të Bashkisë Pogradec z. Ilir Xhakolli”.
Vendimi Nr 60: “Për miratimin e bllok-ndihmës prej 6% për muajin Shtator 2020 ”.
Vendimi Nr 61: “Për dhënien ne ndihmës së menjeherëshme z. Vasil S. Jankulla ”.
Vendimi Nr 62: “Për plotësimin e aktit të marrjes së tokës bujqësore në pronësi për familjet bujqësore me kryefamiljar z. Risto Kitani”.
Vendimi Nr 63: “Për miratimin e programit të buxhetit afat-mesëm vendor ”.
Vendimi Nr 64: “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi 6% për muajin Tetor 2020”.
Vendimi Nr 65: “Për mbështetjen e mekanizmit lidhur me rastet e dhunës në familje në Bashkinë Pustec 2020 – 2021”
Vendimi Nr 66: “Pagat e ekspertëve, të shpërblehen për procedurat e konkurimit”.
Vendimi Nr 67: “Vendim i rishqyrtuar nr. 62, dt. 28/10/2020 “Për plotësimin e AMTP””.
Vendimi Nr 69: “Për miratimin e bllok-ndihmës prej 6% për muajin Nëntor 2020”.
Urdhër 184, Dt. 28/10/2020 “Për ristrukturimin e strukturës, ndryshimin e emërimit nga specialist shërbimes+arkëtare në specialiste e zyrës me një ndalesë+arkëtare (One Stop Shop)”.