Blerta KalemajKOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT
Email: blerta.kalemaj1@prefektikorce.gov.al
Tel: +35582500210