Vendimi Nr 45 “Miratimi i pagesës se PAK dhe invalidëve të punës për muajin maj 2018”.
Vendimi Nr 46 “Miratimi i kritereve të bllok-ndihmës ekonomike deri në 6% për muajin prill 2018”.
Vendimi Nr 47 “Miratimi i kompensimit të energjisë elektrike për muajin prill 2018 ”.
Vendimi Nr 48 “Për një ndryshim në VKB nr 82 datë 30.11.2016 “për miratimin e kritereve specifike të ndihmës ekonomike me kritere specifike”.
Vendimi Nr 49 “Për zvendësimin e kryetarit të fshatit Lozhan ”.
Vendimi Nr 50 “Për një ndryshimmnë VKB nr 20 datë 30.09.2015 “Për ngitjen e komisioneve të përherëshme pranë Këshillit Bashkiak””.
Vendimi Nr 51 “Për miratim limit karburanti”
Vendimi Nr 95 “Për marrëveshjen e binjakëzimit midis bashkisë maliq dhe Bashkisë Kornth Greqi”.
Vendimi Nr 96 “Për mbulimin e shpënzimeve të varrimit nga subjekti Tole”
Vendimi Nr 64: “Për dhënie ndihme financiare”.
Vendimi Nr 65: “Për shpenzime varrimi mbuluar nga subjekti “Nertila Ahmetaj”.
Vendimi Nr 66: “Për miratimin e subvencionit të qerasë për familjet e pastreha të cilat nuk kanë të ardhura të mjaftueshme për të përballuar vetë të gjithë vlerën e qerasë”.
Vendimi Nr 67: “Për dhënien e pëlqimit për vendosjen e bustit para shkollës “Nevruz Feim Vila” në fshatin Sovjan, Njësia Administrative Pirg”.
Vendimi Nr 68: “Për një shtesë në VKB nr. 30 datë 29.04.2020 për miratimin e rregullores së Funksionimit të Këshillit Bashkiak për marrdhëniet me publikut dhe mediat”.
Vendimi Nr 69: “Për rishpërndarje fondi brenda buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2020”.
Vendimi Nr 70: “Për disa ndryshime në VKB nr. 152 datë 20.12.2019 Për nivelin e taksave vendore”.
Vendimi Nr 80: “Për rishpërndarjen e fondeve brenda buxhetit të Bashkisë Maliq, viti 2020”.
Vendimi Nr 81: “Për miratimin e ndihmës ekonomike deri në masën 6% të fondit për muajin Shtator 2020”.
Vendimi Nr 82: “Për dhënie ndihme financiare”.
Vendimi Nr 83: “Për akordim fondi”.
Vendimi Nr 84, 85, 86: “Për dhënie ndihme financiare z. Fatos Callëku, z. Kudret Pashollari, z. Bledar Kulla, banesa e të cilëve u dogj si shkak i rënies të zjarrit”.
Vendimi Nr 87: “Për një shtesë në Vendimin nr. 153, dt. 20/12/2019 të Këshillit të Bashkisë Maliq, “Për miratimin e punonjësve, nivelin e pgave të administrates (Qendër), Njësive Administrative dhe drejtorive në Bashkinë Maliq për vitin 2020”.
Vendimi Nr 88: “Për një shtesë në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 135, dt. 30/10/2019 Për procedurën e privatizimit të sipërfaqes prej 57,57 m2, pjesë e pasurisë nr. 701/9-N1, ZK 3010 fshati Podgorie, Nj. A Vreshtas, Bashkia Maliq”.
Vendimi Nr 89: “Rishikimi i vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 44, dt. 26/06/2020, mbi propozimin për shprehjen e dakortesisë nga Këshilli i Bashkisë Maliq për vijimin e procedurave të heqjes nga fondi pyjor i sipërfaqes që preket nga veprimtaria e shfrytëzimit minerar me leje nr. 653/1 (aktualisht) nr. 653/2, dt. 19/11/2020 nga shoqëria Favina sh.p.k”
Vendimi Nr 90: “Rishikimi i vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 45, dt. 26/06/2020, mbi propozimin për shprehjen e dakortesisë nga Këshilli i Bashkisë Maliq për vijimin e procedurave të heqjes nga fondi pyjor i sipërfaqes që preket nga ndërtimi i HEC Empire nga shoqëria Eralda Intimo sh.p.k”.
Vendimi Nr 91: “Për ngritjen e “Këshillit Rinor Vendor” pranë Bashkisë Maliq”.
Vendimi Nr 92: “Miratimi i raportit hartuar nga Komisioni i Mandateve pranë Këshillit Bashkiak “Mbi heqjen e mandatit të këshilltarit për znj. Aleksandra Bardhi Kinolli, pas ndryshimit të vendbanimit jashtë territorit të bashkisë ku është zgjedhur”.
Vendimi Nr 93: “Për miratimin e ndihmës ekonomike deri në masën 6% të fondit për muajin Tetor 2020”.
Vendimi Nr 94: “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit të bashkisë nr. 71, dt. 30/09/2019”
“Për miratimin e listave të tokave të pandara me qëllim dhënien me qira të tyre, për Nj. A. Pirg, Vreshtas dhe Pojan të Bashkisë Maliq” i ndryshuar.
Vendimi Nr 95: “Për dhënien me qira të një sipërfaqe pranë ish-kombinatit të sheqerit sh.a Maliq”.
Vendimi Nr 96: “Për një shtesë në limit të karburantit për mjetet e Sektorit të MZKSH, të Bashkisë Maliq”.
Vendimi Nr 97: “Për miratimin e fillimit të procedurës për dhënie me qira të tokave bujqësore të pandara nr. 373 dhe 374/6, ZK 1900, Gurishtë, Nj.A Pirg, Bashkia Maliq”.
Vendimi Nr 98: “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2021”.
Vendimi Nr 99: “Për miratimin e numurit të punonjësve, nivelin e pagave të administratës (qendër) të Bashkisë Maliq dhe strukturave të tjera”.
Vendimi Nr 100: “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Maliq, viti 2021”.
Vendimi Nr 101: “Për miratimin e listës së investimeve prioritare të Bashkisë Maliq viti 2021”.
Vendimi Nr 102: “Për miratimin e projek-buxhetit afat-mesëm të Bashkisë Maliq, viti 2021-2023”.
Vendimi Nr 103: “Për miratimin e kalendarit të projekt-buxhetit afat-mesëm 2022-2024”.
Maliq viti 2021”.
Vendimi Nr 104: “Për miratimin e ndihmës ekonomike deri në masën 6% të fondit për muajin Nëntor 2020”.
Vendimi Nr 105: “Për miratimin e bursave të arsimit parauniversitar profesional, viti shkollor 2020-2021”.
Vendimi Nr 106: “Për miratimin e bursave të arsimit parauniversitar të mesëm viti shkollor 2020-2021”.
Vendimi Nr 28: “Për miratimin e Ndihmës Ekonomike deri në masën 6% te fondit per muajin mars 2021”.
Vendimi Nr 29: “Për dhënie ndihmë financiare për familje në nevojë”.
Vendimi Nr 30: “Për fillimin e procedurave të zhvendosjes të familjeve që jetojnë pranë ish-Komitetit dhe strehimit të tyre në godinën e ish-Laboradorit qëndror si dhe përcaktimin e qirasë për cdo banesë dhe përbërjen famijare”.
Vendimi Nr 31: “Rishikimin e buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2021”.
Vendimi Nr 32: “Për miratimin e Raportit të monitorimit 4-mujor, viti 2021”.
Vendimi Nr 33: “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.99, datë 24.12.2021 “Miratimin e numrit të punonjësve, nivelin e pagave të administratës të Bashkisë dhe strukturat e saj, për vitin 2021”.
Vendimi Nr 34: “Për miratimin e Dokumentit të Vlerësimit të Riskut në Bashkinë Maliq si dhe Strategjinë Operacionale për Zvogëlimin e Riskut nga fatkeqësitë”.
Vendimi Nr 35: “Për vendosjen e emrit të shkollës së fshatit Zerec “Shaban Maranaku (Zereci), shkollës së fshatit Proptisht “Shahin Matraku” dhe vendosjen e bustit ne qëndër të fshatit Moglicë të “Hasan Bardhit” (Moglica)
Vendimi Nr 36: “Për vendosjen e emrit të shkollës të fshatit Rëmbec Shkolla e Mesme e bashkuar “Dhimitraq Gjata”.
Vendimi Nr 37: “Për miratimin paraprak të Planeve të Mbarështrimit të Pyjeve dhe kullotave të Bashkisë Maliq”.