Regjistri i parashikimit te prokurimeve publike per vitin 2020

Realizimi i prokurimeve publike 8 mujori i 2021