Pozicionet Vakante:

  1. Specialist  (IV-b), ne Sektorin e Planifikimit, Perballimit te Emergjencave Civile dhe Krizave, 2 pozicione.
  2. Specialist (IV-b), ne Sektorin e Monitorimit te Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara
  3. Specialist (IV-b), ne Sektorin e Zhvillimit Urban.

Bazuar ne ligjin 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, pozicionet vakante  të institucionit, shpallen nga Departamenti i Administratës Publike, në linkun  http://dap.gov.al/vende-vakante/shpallje. Per me teper informacion lidhur me kriteret e pozicioneve , afatet dhe procedurat e aplikimit, ju lutem te vizitoni vazhdimisht faqen zyrtare te DAP.