Vendimi Nr 82: “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi 6% i fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike për periudhen 1 – 31 Korrik 2020”
Vendimi Nr 83: “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm (PBA) 2021-2023 të bashkisë Pogradec”.
Vendimi Nr 84: “Për një korrigjim ne VKB Nr 79 Datë 23.07.2020 për një ndryshim ne buxhetin e vitit 2020”.
Vendimi Nr 85: “Për miratimin e listës të sipërfaqes të tokës prej 23.47 ha e ndodhur ne NJA Proptisht, Çërravë, Udënisht, Trebinjë që mund të jepen me qera”.
Vendimi Nr 86: “Për dhënien e ndihmës financiare znj. Albina Jolla për shkak të dëmtimit të banesës nga amortizimi”.
Vendimi Nr 87: “Për miratimin e kërkesës së Bashkisë Pogradec bashkë me dokumentacionin tekniko-ligjor “Për akordimin e ndihmës financiare z. Sokol Jasharllari, për shkak të dëmtimit të banesës nga rënia e zjarrit”.
Vendimi Nr 88: “Për miratimin e ndryshimit të vendimit nr.46, datë 25.04.2019 “Për dhënien e ndihmës financiare familjes së z.Ardian llapushi në Bashkinë Pogradec, për shkak të dëmtimit të banesës shkaktuar nga rrëshqitja e tokës”.
Vendimi Nr 89: “Për miratimin e listës së dytë emërore të fituesve që kanë aplikuar në programin e subvencionimit të interesave të kredisë”.
Vendimi Nr 90: “Për disa ndryshime në Paketën Fiskale 2020 në kuadër të situatës të krijuar nga përhapja e infeksioit Covid – 19”.
Vendimi Nr 91: “Krijim servitut kalimi”.
Vendimi Nr 92: “Saktësimin në sipërfaqe të pasurive sipas vendimit të Këshillit të Rregullimit të Territorit nr.18, datë 23.02.2008”.
Vendimi Nr 93: “Një shtesë dhe ndryshime në vendimin nr.115, datë 27.12.2019, për miratimin dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Pogradec”.
Vendimi Nr 94: “Mbi disa ndryshime për vendimin e Këshillit të Bashkisë Pogradec nr.73, datë 19.06.2020 “Për miratimin e shpenzimeve nga buxheti i Këshillit të Bashkisë Pogradec për periudhën Qershor-Dhjetor”.
Vendimi Nr 95: “Për miratimin e titullit “Mirënjohja e qytetit” z. Fatos Baxhaku, pas vdekjes”.
Vendimi Nr 107: “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi 6% e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike për periudhën 01-30/09/2020”
Vendimi Nr 128: “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi 6% e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike për periudhen 01-31/10/2020”.
Vendimi Nr 129: “Për miratimin e rregullores për strukturat komunitare dhe ndërveprimi i tyre me Këshillin Bashkiak”.
Vendimi Nr 130: “Për deklarimin e mandatit të anëtares së Këshillit të bashkisë Pogradec”.
Vendimi Nr 131: “Për një ndryshim në vendimin nr. 115, dt. 27/12/2019 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin dhe detajimine buxhetit të bashkisë Pogradec për vitin 2020 ”.
Vendimi Nr 132: “Për një ndryshim në vendimin nr. 12, dt. 30/03/2016, “Për rishikimin e vendimit nr. 7, dt. 10/02/2016 për miratimin e nivelit të gjobave”.
Vendimi Nr 133: “Për miratimin e planit 3-vjçar të aksesueshmërisë për bashkinë Pogradec”.
Vendimi Nr 134: “Për saktësimin e vendimit nr. 124, dt. 21/10/2020 “”Miratimin e taksave dhe tarifave vendore në bashkinë Pogradec”.
Vendimi Nr 135: “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi 6% e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike për periudhen 01 – 30/11/2020”.
Vendimi Nr 136: “Një ndryshim në vendimin nr. 19, dt. 30/03/2016 “Për miratimin e linjave për transportin rrethqytetas”.
Vendimi Nr 137: “Për miratimin e listës së sipërfaqes së tokës prej 77.2 ha e ndodhur në njësitë administrative Buçimas, Cërravë, Trebinjë, Hudënisht që mund të jepen me qira”.
Vendimi Nr 138: “Për miratimin e anëtarëve të kryesisë dhe kryetarit të fshatit Somotinë, Nj.A Proptisht të bashkisë Pogradec”.
Vendimi Nr 139: “Për miratimin në parim të dhënies në përdorim të “Ujëmbledhësit Qaf-Plloçë” në favor të subjektit kërkues”.