Prefekti i Qarkut Korce ka diskutuar me perfaqesues te Bashkise Korce, Policise Bashkiake, Drejtorise Vendore te Policise, Drejtorise Rajonale Arsimore, Njesise Vendore te Kujdesit Shendetesor dhe Inspektoriatit Shteteror Shendetesor, per bashkepunimin nderinstitucional me qellim parandalimin e perhapjes se Covid -19.
Takimi eshte zhvilluar nisur nga situata e renduar per shkak te perhapjes se infeksionit dhe kishte per qellim sigurimin dhe mbrojtjen e shendetit dhe jetes se qytetareve, nepermjet zbatimit me rigorozitet te te gjitha normave dhe detyrimeve te percaktuara ne aktet ligjore e nenligjore ne fuqi.
Per kete qellim, ju bejme thirrje te gjithe institucioneve, subjekteve private edhe qytetareve qe te zbatojne masat mbrojtese, per te parandaluar perhapjen e virusit.
Te gjithe se bashku mund te mbrojme shendetin kolektiv dhe ate personal.