Rritja e parametrave te sigurise ne rruget nacionale dhe ato bashkiake te qarkut Korce ka qene fokusi i takimit te Prefektit te qarkut me eksperte te fushes dhe drejtues te institucioneve vendore. Rendesi ju kushtua sinjalistikes rrugore, ndricimit dhe gjetjes se mundesive financiare per krijimin e rrugeve dytesore per qarkullimin e mjeteve bujqesore, te cilat ne shume raste jane shkaktare te aksidenteve rrugore. Drejtuesve te institucioneve vendore ju kerkua qe te kene nje rol me aktiv per sensibilizimin e fermereve qe perdorin rruget nacionale, te regjistrojne mjetet bujqesore dhe ti pajisin me sinjalistiken e nevojshme